Untitled Document

 
Název:
TJ Sokol Sedlčany

Právní forma:
Občanské sdružení

Předmět činnosti:
Závodní tenis, pořádání tenisových turnajů v rámci ČTS, rekreační tenis, pořádání amatérských turnajů, provoz tenisového areálu.

IČO: 61101052
DIČ: CZ61101052

Sídlo:
Zberazská 163
264 01 Sedlčany

Statutární orgán:

Jiří Doubrava, Starosta
Telefon: +420 775 952 006
Mail to: tenis-sedlcany@seznam.cz
Untitled Document


Provoz tenisového areálu

Tenisové dvorce TJ Sokol Sedlčany mohou být pronajímány nečlenům oddílu na základě rezervace nebo po dohodě se správcem areálu. Všichni nájemci musí dodržovat Provozního řád areálu.

Provozní řád areálu
Sportovní areál TJ Sokol Sedlčany je veřejný sportovní areál provozovaný na soukromém pozemku výše uvedeným občanským sdružením.
V zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb jsou stanovena následující pravidla.

Obecná pravidla:
Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování. Ta jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.
• Návštěvníci tenisových dvorců jsou povinni dodržovat Hrací řád tenisových dvorců.
• Provozní doba areálu je od 8.00 hodin do 22. 00 hodin max. v závislosti na ročním období
• Provozní doba zázemí areálu včetně šaten je od 8.00 hodin do 23. 00 hodin max.
• Parkování motorových vozidel na veřejném parkovišti před areálem TJ Sokol
• Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích
• Vstup do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen
• Je zakázáno
- Vodit do areálu psy
- Odhazovat po areálu odpadky
- Znečišťovat venkovní a vnitřní prostory
- Ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu
- Kouřit ve společných prostorech, vyjma míst která jsou označena jako kuřáčká
- Rozdělávat oheň

V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
• Návštěvníkovi zakázán přístup do areálu
• Zjištěna totožnost návštěvníka v součinnost s příslušnými orgány
• Odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele
• Vymáhána náhrada za způsobené škody

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu a členů výboru TJ.


Hrací řád tenisových dvorců
Všichni návštěvníci (členové oddílu i hosté) jsou povinni před zahájením hry nahlásit obsazení tenisového dvorce obsluze areálu (správci dvorců nebo provozovateli restaurace). Nahlášení je třeba provést i pokud byla provedena dlouhodobá rezervace.

Pravidla pro rezervace tenisových dvorců:
1) Rezervaci tenisových dvorců je možné provést na telefonním čísle 737 986 249
2) Pokud nebude rezervovaný tenisový dvorec obsazen do 5 minut po zahájení rezervace, může být dvorec dále přeobsazen bez náhrady.
3) V případě, že nebude možno využít rezervovaný dvorec, prosíme o nahlášení této skutečnosti obsluze areálu na výše uvedeném telefonním čísle.

Pokyny pro využívání tenisových dvorců:
1) Vstup na tenisový dvorec pouze ve sportovní obuvi s jemnou podrážkou
2) Před započetím hry dvorec řádně pokropit
3) Hrací hodina je 60 minut včetně uklizení dvorce a jeho pokropení
4) Dvorec musí být uklizen po každé hrací hodině
5) Po skončení hry musí být dvorec urovnán dřevěným hrablem a zameten síťovačkou od obvodu dvorce směrem k jeho středu
6) Vstup na tenisový dvorec je povolen ve vhodném sportovním oblečení (zákaz hraní „do půli těla“)
7) Přísný zákaz rozmetání a vysoušení louží
8) Přísný požívání alkoholických nápojů a kouření na tenisových dvorcích


Provozní doba
• Tenisový areál je provozován od května do konce října. v závislosti na počasí.
• Provoz areálu je denně od 8.00 do 22. hodin.